Hovedsiden

Om oss

Arrangement

Gamle filmer på DVD

Kalenderen

Ingaheftet

Bygdedagen

Meieriet

Varteig Bygdemuseum

Inga fra Varteig

Kulturminneregistrering

Artikler

Postkasse

Lenker

Indeks-overskrift

2016.02.08AarsmoeteRef

Varteig Historielag
Stiftet 8.2.1982


Du er besøkende nr:

Mandag 8. februar 2016: Årsmøte i Varteig Historielag:

Rolig årsmøte i historielaget

Varteig Historielag avholdt sitt årsmøte mandag 8. februar. Selv med to forslag til behandling ut over ordinært sakskart, gikk behandlingen fort. Etter at klubba hadde falt, kåserte Solveig Rød om Sarpsfossens historie.

Slik ser styret i Varteig Historielag ut etter valget. Foran fra venstre nestleder Solveig Rød, leder Oddveig Nilsen og sekretær Ingrid Kullerud. Bak fra venstre varamedlem Trond Kokkim, varamedlem Thorbjørn Olsen, kasserer Terje Bergby og styremedlem Gunnar Kultorp.
(Foto: Arild Smaaberg.)

(Lagt på nett 17.02.2016.)
Årsberetningen for historielaget vitner om god og bred aktivitet. Det samme gjør regnskapet, som for siste året viste et overskudd på 57.000 kroner. Tilfredsstillende økonomi gjorde også at årsmøtet vedtok å holde kontingenten for 2017 uendret.
Valgene gikk også raskt unna. Oddveig Nilsen ble gjenvalgt som leder, og går dermed på sitt andre år med formannsklubba i historielaget. Solveig Rød går inn i styret igjen, etter ett års pause, og nå som nestleder. Hun overtar etter Arild Smaaberg, som ønsket avløsning. Sekretær Ingrid Kullerud og kasserer Terje Bergby var ikke på valg. Det var derimot de tre øvrige, og det ble gjenvalg på Gunnar Kultorp som styremedlem og Thorbjørn Olsen som det ene varamedlemmet. Ragnhild Aune Sulusnes hadde ønske om å gi seg i styret, og som ny på hennes varamedlemsplass ble Trond Kokkim valgt.
Det ble også gjenvalg på Rolf Lunde og Harald Sælid som revisorer og Jan Henning Hansen som vararevisor. Gjenvalg ble det også på historielagets representanter til bygdedagskomiteen, nemlig Kari S. Lunde og Ingrid Kullerud.

Styret i Varteig Historielag siste året har hatt denne sammensetningen. Foran fra venstre Ragnhild Aune Sulusnes, Oddveig Nilsen og Ingrid Kullerud. Bak: Thorbjørn Olsen, Arild Smaaberg, Terje Bergby og Gunnar Kultorp.
(Foto: Solveig Rød.)

Valg på komiteer
Varteig Historielag har flere godt fungerende komiteer. Mangeav dem oppnevnes av styret etter årsmøtet, men to av komiteene velges på årsmøtet. I valgkomiteen var Kai Rød og Øivind Holt gjensittende fra siste året, med Rød som leder. Jan Henning Hansen gikk ut av valgkomiteen, men det lyktes ikke årsmøtet å finne en ny etter ham.
Kjøkkenkomiteen består kommende virkeåret av Sølvi Jelsness (leder), Odd H. Johansen og Arne Hansen. De to første var ikke på valg, mens Hansen ble gjenvalgt.
Det var to innkomne forslag som lå til behandling. Det ene forslaget var fremmet av styret, som gikk for å nedlegge motorgruppa. Begrunnelsen var at gruppa ikke lenger har noen funksjon ettersom laget har avhendet de to bilene man satt med. Et enstemmig årsmøte bifalt styrets forslag.

Vedtektsendring
Det andre forslaget lød på å utvide valgkomiteen og kjøkkenkomiteen til fire medlemmer, men kutte ned på funksjonstiden fra tre til to år. Forslaget var fremmet av Solveig Rød og Hans Erik Pedersen, og begrunnelsen for forslaget var at det kan synes som om tre år er lang tid å binde seg i et verv.
Forslaget til vedtektsendring ble vedtatt, slik at fra neste år skal det velges fire medlemmer i hver av de to komiteene, med to års funksjonstid slik at to og to medlemmer er på valg hvert år. Lederne i de to komiteene skal velges blant de to komitémedlemmene som har vært med lengst.

Årsberetningen fra styret og komiteene finner du ved å trykke her.

Årsmøteprotokollen finner du ved å trykke her.

Oppdaterte vedtekter finner du ved å trykke her.